วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์สมาคมตลาดสดไทย

(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับตลาดสด โดยมุ่งหมาย ดังนี้
(1.1) เพื่ออนุรักษ์ตลาดสดไทยให้คงดำรงวิถีการค้าแบบไทย
(1.2) เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้บริโภคในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาของตลาดสด
(1.3) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ ราคายุติธรรม และความปลอดภัยของสินค้าในตลาดสด
(1.4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดให้มีระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
(1.5) เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพและประสานงานกับชมรม สมาคม ประกอบการ ธุรกิจอื่น องค์กรเอกชน และหน่วยราชการ

(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

(3)การวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้า อันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น

(4) ขอสถิติหรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

(5) ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตดีขึ้น

(6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

(7) ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย

(9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

(10) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์
ประวัติความเป็นมา
 

 

สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัด
ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า "สมาคมตลาดสดไทย"
เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า "TALADSOD THAI "
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าว่า "THAI FRESH MARKET ASSOCIATION"
คำว่า "สมาคม" ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง "สมาคมตลาดสดไทย"

 

 
รายชื่อคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมตลาดสดไทยประจำปี ๒๕๖๐

คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ

คุณประดับ โกมุท

คุณสมศักดิ์ ม่วงศิริ

คุณจันท์นิภา สถิรปัญญา

คุณสุชาดา เอื่ยมสมบัติ

คุณอมรรัตน์ อ่อนนุช

คุณชลอ วงศ์กวิน

คุณศุภกร กิจคณากร

คุณศิกวัส วิริยะมนตรี

คุณอัมพร ก้อนทอง

คุณจิราภรณ์ ชินปัญจพล

คุณปริญญา อามินเซ็น

คุณเฉลียว ปรีกราน

 

ตลาดเยสบางพลี

ตลาดบางขุนศรี

ตลาดสดศิริชัย

ตลาดมีนบุรี

ตลาดเอี่ยมสมบัติ

ตลาดอ่อนนุชเหนือ

ตลาดยิ่งเจริญ

ตลาดถนอมมิตร

ตลาดเสรี2

ตลาดสำโรง

ตลาดบวรร่มเกล้า

ตลาดใหม่ทุ่งครุ

ตลาดยอดพิมาน

 

นายกสมาคม

อุปนายก(1)

อุปนายก(2)

เลขาธิการ(1)

เลขาธิการ(2)

เหรัญญิก(1)

เหรัญญิก(2)

ประชาสัมพันธ์(1)

ประชาสัมพันธ์(2)

นายทะเบียน(1)

นายทะเบียน(2)

ปฏิคม(1)

ปฏิคม(2)


รายนามที่ปรึกษาสมาคมตลาดสดไทยประจำปี ๒๕๕๘

1.คุณยุวรัตน์ กมลเวชช

2.คุณไชยวัฒน์ แสงชัย

3.คุณสันติ เศวตวิมล

4.คุณคมสัน โอภาสสถาวรณ์

5.คุณธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร

6.คุณนภพรรณ นันทพงศ์

7.คุณโยธิน เพชรล่อเหลียน

8.คุณวิชัย อัศรัสกร

9.คุณสมหมาย ชัยเดชสุริยะ

10.ผอ.กองระบบตลาด

11.คุณธนิก ชินปัญจะพล

 

ตลาดเยสบางพลี เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ตลาดบางขุนศรี เป็นที่ปรึกษา

ตลาดเยสบางพลี เป็นที่ปรึกษา

หอการค้าไทย เป็นที่ปรึกษา

ตลาดไท เป็นที่ปรึกษา

กรมอนามัย เป็นที่ปรึกษา

บรรณาธิการอาวุโส นสพ.เดลินิวส์ เป็นที่ปรึกษา

นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นที่ปรึกษา

บจ.สำนักกฎหมาย สหการ เป็นทนายความที่ปรึกษา

กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษา

ตลาดบวรร่มเกล้า เป็นที่ปรึกษา
รายชื่อสมาชิกสมาคมตลาดสดไทย
 

 ทะเบียนสมาชิกสมาคมตลาดสดไทย
ตลาดยิ่งเจริญ
ตลาดบางขุนศรี
ตลาดเงินวิจิตร
ตลาดเอี่ยมสมบัติ
ตลาดกลางแฮปปี้แลนด์
ตลาดคลองขวาง
ตลาดวัฒนานันท์
ตลาดเสริมเพิ่มพูน
ตลาด อ.ต.ก.
ตลาดสามย่าน
ตลาดสดพรานนก
ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี
ตลาดรัชดาภิเษก
ตลาดอมรพันธุ์
ตลาดพงษ์เพชร
ตลาดท่าพระ
ตลาดไท
ตลาดสดศิริชัย
ตลาดนครหลวง
ตลาดกรุงธน
ตลาดท่าดินแดง
ตลาดอ่อนนุช(เหนือ)
ตลาดอ่อนนุช(ใต้)
ตลาดพัฒนาการ
ตลาดนครไทย
ตลาดใหม่ทุ่งครุ
ตลาดบวรร่มเกล้า
ตลาดสดกม.9 พยาสุเรนทร์
ตลาดศรีตาก่ำ(สายหยุด)
ตลาดรังสิตร่วมพัฒนา
บ.เจ้าพระยาเครื่องเย็น จก
ตลาดกลางผักและผลไม้ราชบุรี(ศรีเมือง)
ตลาดสดลีลา
ตลาดจตุจักร ลำพูน
ตลาดใหม่สำโรง
ตลาดกำแพงเพชร
ตลาดถนอมมิตร
ตลาดบัญญัติทรัพย์
ตลาดภิบาลพัฒนา
ตลาดเสรี
ตลาดศาลายา
ตลาดสวนพลู
ตลาดเยสบางพลี
สำโรงเซ็นเตอร์
ตลาดท่าวังทอง
องค์การตลาดสาขาหนองม่วง
ตลาดยอดพิมาน
.
คุณนฤมล ธรรมวัฒนะ
คุณประดับ โกมุท
คุณอุบลวรรณา เงินวิจิตร
คุณสุชาดา เอี่ยมสมบัติ
คุณสุรพงษ์ ยังประเสริฐ
คุณวัฒนา ก่อเกียรติตระกูล
คุณกิตตินันท์ วัฒนานันท์,คุณสมนึก
คุณกิตติวรรณ เจียมอุดมพงษ์
คุณเอกสิทธิ์ วงศ์ทอง
คุณทรงศรี ลิ้มรสเลิศ
คุณพรพิพัฒน์ ศรีรัตโนภาส
คุณจันทร์นิภา สถิรปัญญา
คุณสุคนธ์รัฐศักดิ์ วงศ์อริยะธรรม
คุณอภิญญา วิศวสรานนท์
คุณกมล รัชตะทรัพย์
คุณมาลินี เทียนหิรัญ
คุณอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ
คุณสมศักดิ์ ม่วงศิริ
คุณอภิวัฒน์ ตั้งตรงจิตร
คุณเลิศ มั่นคงดี
คุณเสาวลักษณ์ สุริยมงคล
ดร.กวีพจน์ วรยิ่งยง
คุณชาวิณี วุฒิศาสตร์
คุณลลิณา นวพักตร์พิไล
คุณจิรภัทร พรหมบุตร
คุณวาสนา อามินเซ็น
คุณชนะพล ชินปัญจะพล
คุณกานต์ นาอุดม
คุณแดน ติละพรพัฒน์
คุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์
คุณยงค์ เบญจมงคลชัย
คุณนภินทร ศรีสรรพางค์
คุณสุพัฒน์พงษ์ รจิตวัฒนา
คุณนิรันดร์ ด่านไพบูลย์
คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์
คุณสุทธิชัย สุขเลิศ
คุณศุภกร ถนอมมิตร
คุณบัญญัติ สอนดี
คุณสมพงษ์ สนทราพรพล
คุณคำนวณ มุสิกาวัน
คุณวันจุรีย์ ยงใจยุทธ
คุณทิพพร เหล่าสุนทร
คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ
คุณรสสุคนธ์ ลังภูรี
คุณดิเรก ศรีริราช
คุณวิรัช เจริญยิ่ง
คุณเฉลียว ปรีกราน
 

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market
powered by i.oum