เพียงแค่คุณ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมตลาดสดไทย เพื่อร่วมมือร่วมใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนา แก้ปัญหาทุกๆด้านไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ตลาดสดวิถีไทย ให้อยู่คู่สังคมไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อครอบครัวและสังคม

  “พลังความร่วมมือ คือ หัวใจ ของความสำเร็จ”

          ตลาดสดสะอาด
         อาหารปาลอดภัย
         คนไทยแข็งแรง
         เมืองไทยแข็งแรง
 
ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้าแบ่งออกเป็นสี่ประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้ คือ.-

(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคลที่ประกอบวิสาหกิจ ประเภทเกี่ยวกับ ตลาดสดไทย ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ ในทางการค้า อันเกี่ยวเนื่องกับตลาดสดไทย ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

(4) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจทางการค้าในตลาดสดของสมาชิกสามัญ สมาคมตลาดสดไทย

คุณสมบัติของสมาชิก

(1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความ สามารถ
3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษ ยกเว้น แต่ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิด ซึ่งกระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
5. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2. มีฐานะมั่นคงพอสมควร

 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครแต่ละประเภท แล้วแฟกซ์กลับมาที่ 02-384-0519  
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญ และ วิสามัญ Download

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมทบ Download

 

 


หมายเหตุ

1.สมาชิกสามัญ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท / ค่าสมาชิกรายปี 2,000 บาท

2.สมาชิกวิสามัญ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 300 บาท / ค่าสมาชิกรายปี 1,000 บาท

3.สมาชิกสมทบ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท / ค่าสมาชิกรายปี 150 บาท

 

หลักฐานประกอบใบสมัคร

1) บุคคลธรรมดา
1.1) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
1.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
1.3) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดสด
1.4) รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 2" x 2" จำนวน 1 รูป

2) นิติบุคคล
2.1) รูปถ่าย
2.2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
2.3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
2.4) หนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
2.5) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดสด
2.6) รูปถ่ายตัวแทนผู้สมัคร ขนาด 2" x 2" จำนวน 1 รูป


 

 

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market
powered by i.oum