ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดสถานประกอบการรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัย

 

สมาคมตลาดสดไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้ารับใบ ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดสถานประกอบการรักษามาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครดีเด่น วันที่ 25มีนาคม2558

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum