ประชุมคณะกรรมการสมาคมตลาดสดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตลาดสี่มุมเมือง พร้อมเยี่ยมชมกิจการของตลาดสี่มุมเมือง และรับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร จากคุณพวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณะบดีการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum