ตลาดไทเพื่อเด็กไทย โครงการอาหารกลางวัน

ตลาดไท จัดกิจกรรม “ตลาดไท เพื่อเด็กไทย โครงการอาหารกลางวัน” ขึ้น ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานีเพื่อตอบแทนให้กับสังคม พร้อมทั้ง พัฒนาให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน ด้วยแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน “สวนผักพอเพียง ทั้งนี้จะหมุนเวียนไปจัด กิจกรรรม ดังกล่าวตามโรงเรียนที่กำหนดไว้ในแผนงานต่อไป โดยมี นายโชคชัย คลศรีชัย(ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ) ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum